Torre Cavallera

Torre Cavallera està situada al veïnal de Cavallera al cim d’un turó, punt estratègic de la serra del mateix nom, del qual es domina tota la vall del riu Ter fins a Sant Pau de Segúries. És un pas important de persones, mercaderies, exèrcit es pot controlar millor.

Història

Tot i ser a la vall de Camprodon, pertanyia al bisbat d’Urgell, i no al comtat de Cerdanya tal com succeïa amb totes les parròquies del bisbat d’Urgell d’aquesta comarca; com era lògic, depengué del comptat de Besalú. La seva funció era quasi segurament la de defensar l’entrada meridional de Camprodon servint de punt de guaita i de torre de senyals; ajudava aquesta funció al castell de Creixenturri, situat gairebé enfront.

La primera documentació la trobem al monestir de Sant Joan de les Abadesses el 913. A partir de 936-937 comença a documentar-se l’existència d’una fortalesa per donacions o vendes de la fortalesa i terme de cavallera. Però la vinculació al comptat de Besalú es documenta quan l’any 959 el comte Miró de Besalú fa donació al monestir de Sant Joan de la vila de Cavallera.

L’any 1292, durant la guerra amb Jaume II de Mallorca s’ordenà que s’hi instal·lés una guàrdia de 12 homes. La torre era en aquest moment útil estratègicament. A partir de 1370 les noticies del domini del castell s’esvaeixen i només se sap esporadicament que havien passat per la corona. A partir del segle XIV queden abolides les senyories jurisdiccionals.

Amb tot, s’hi poden veure diversos búnquers fets durant la guerra civil del 1936.

Castells Catalans

detall-interior-torre-cavallera-tma2013

Interior de Torre Cavallera

Torre Cavallera está situada en vecinal de Cavallera en la cima de una colina, punto estratégico de la sierra del mismo nombre, la cual se domina todo el valle del río Ter hasta Sant Pau de Segúries. Es un paso importante de personas, mercancías, ejército se puede controlar mejor

Historia

A pesar de ser en el Valle de Camprodon, pertenecía al obispado de Urgell, y no en el condado de Cerdanya tal como sucedía con todas las parroquias del obispado de Urgell de esta comarca; como era lógico, dependió del Condado de Besalú. Su función era casi seguramente la de defender la entrada meridional de Camprodon sirviendo de punto de vigilancia y de torre de señales; ayudaba esta función en el castillo de Creixenturri, situado casi enfrente.

La primera documentación la encontramos en el monasterio de Sant Joan de les Abadesses el 913. A partir de 936 a 937 empieza a documentarse la existencia de una fortaleza para donaciones o ventas de la fortaleza y término de caballera. Pero la vinculación al contado de Besalú se documenta cuando el año 959 el conde Miró de Besalú hace donación al monasterio de Sant Joan de la ciudad de Cavallera.

El año 1292, durante la guerra con Jaume II de Mallorca se ordenó que se instalara una guardia de 12 hombres. La torre era en este momento útil estratégicamente. A partir de 1370 las noticias del dominio del castillo desvanecen y sólo se sabe esporádicamente que habían pasado por la corona. A partir del siglo XIV quedan abolidas las señorías jurisdiccionales. Se pueden ver varios bunquers construidos durante la guerra civil de 1936.

Castells Catalans

 

Anuncis

Els castells de la Vall de Camprodon / Los castillos del Valle de Camprodon

A la Vall de Camprodon, trobem sis castells documentats a partir del segle X i fins el segle XIII.

 • El Castell de Creixenturri
 • El Castell de Sant Nicolau
 • El Castell de Rocabruna
 • El Castell de Bestracà
 • El Castell de La Roca de Pelancà
 • El Castell del Catllar

El Castell de Creixenturri, apareix documentat al segle XIII, quan l’any 1245, el rei Jaume I donà al noble Albert de san-Romà el castell que ja tenia des d’abans al lloc de Creixenturri perquè el tingués en alou, amb la condició que en refés els murs enderrocats i el fes més alt.

El Castell de Sant Nicolau, apareix documentat el 1196, amb autorització del rei Pere I, a la Vila de Baix de Camprodon (Ripollès), en el puig de les Relíquies o de Sant Nicolau, sobre el Ritort. Era de domini reial i el rei en féu algunes concessions a particulars reservant-se una casa parada amb tres llits, vora el castell, per quan anés a Camprodon. Se’n deia oficialment castell de Camprodon, però popularment era conegut per castell de Sant Nicolau, per tal com tenia una església d’aquest titular. El féu volar el 1689 el duc de Vilafermosa, que el reconquerí de les forces franceses del duc de Noailles.

El Castell de Rocabruna, situat al cim d’un turó, el cartell surt esmentat ja en un document l’any 1070. Malgrat el seu estat ruïnós s’aprecien bona part dels murs que dividien cadascuna de les dependències que formaven part de la fortificació. Actualment, es pot veure part del que fou la capella del castell, una nau de planta rectangular, una torre de base circular i una altre de planta rectangular on encara es poden veure algunes espitlleres.

El Castell de Bestracà, situat al cim de la carena de la muntanya del Bestracà, domina la vall de Beget i bona part de la Garrotxa. La seva construcció data dels segle XI i XII. Només es conserven petits fragments de murs que mig defineixen algunes de les parts de la construcció.

El Castell de La Roca de Pelancà, situat damunt d’un turó que corona el nucli habitat de La Roca. apareix documentat el 1061 d’un retret fet pel compte Ramon Guifré de Cerdanya al bescompte Bernat. Aquest castell sempre ha estat de poca entitat i bàsicament defensiu tal com ho prova la seva situació estretègica.

El Castell del Catllar, segons documentació trobada, l’any 1362, el castell ja es trobava en estat ruïnós i fou substituït com a fortalesa per la domus de La Sala. Actualment, encara són visibles fragments de murs fets de pedres irregulars i poc treballades, superposades i sense morter. Dins el mateix municipi, trobem La Sala, que és una fortalesa de planta quadrada que es trobava dins el tempre del castell del Catllar i que a partir de 1362, va prendre ls funcions del propi castell.

Romànic del Ripollès – Pas a pas

 

En el Valle de Camprodon, encontramos seis castillos documentados a partir del siglo X que duraran hasta el siglo XIII.

 • El castillo de creixenturri
 • El Castillo de Sant Nicolau
 • El Castillo de Rocabruna
 • El Castillo de Bestracà
 • El Castillo de La Roca de Pelancà
 • El Castillo del Catllar

El Castillo de Creixenturri, aparece documentado en el siglo XIII, cuando en 1245, el rey Jaume I dio al noble Albert de san-Romà el castillo que ya tenía desde antes en el lugar de Creixenturri porque lo tuviera en alodio, con la condición que en rehiciera los muros derribados y el haz más alto.

El Castillo de Sant Nicolau, aparece documentado en 1196, con autorización del rey Pere I, en la Villa de Bajo de Camprodon (Ripollès), en el monte de las Reliquias o de Sant Nicolu, sobre el Ritort. Era de dominio real y el rey en hizo algunas concesiones a particulares reservándose una casa parada con tres camas, cerca del castillo, para cuando fuera a Camprodon. Se decía oficialmente castillo de Camprodon, pero popularmente era conocido por castillo de San Nicolás, por cuanto tenía una iglesia de este titular. El hizo volar en 1689 el duque de Villahermosa, que el reconquistó de las fuerzas francesas del duque de Noailles.

El Castillo de Rocabruna, situado en la cima de una colina, el cartel se menciona ya en un documento del año 1070. A pesar de su estado ruinoso aprecian buena parte de los muros que dividían cada una de las dependencias que formaban parte de la fortificación. Actualmente, se puede ver parte de lo que fue la capilla del castillo, una nave de planta rectangular, una torre de base circular y otra de planta rectangular donde todavía se pueden ver algunas aspilleras

El Castillo de Bestracà, situado en la cima de la cresta de la montaña del Bestracà, domina el valle de Beget y buena parte de la Garrotxa. Su construcción data de los siglo XI y XII. Sólo se conservan pequeños fragmentos de muros que medio definen algunas de las partes de la construcción.

El Castillo de La Roca de Pelancà, situado encima de una colina que corona el núcleo habitado de La Roca. Aparece documentado el 1061 de un reproche hecho por cuenta Ramon Guifré de Cerdaña al vizconde Bernat. Este castillo siempre ha sido de poca entidad y básicamente defensivo tal como lo prueba su situación estretègica.

El Castillo del Catllar, según documentación encontrada, en 1362, el castillo ya se encontraba en estado ruinoso y fue sustituido como fortaleza para la domus de La Sala. Actualmente, todavía son visibles fragmentos de muros hechos de piedras irregulares y poco trabajadas, superpuestas y sin mortero. Dentro del mismo municipio, encontramos La Sala, que es una fortaleza de planta cuadrada que se encontraba dentro del temple del castillo del Catllar y que a partir de 1362, tomó ls funciones del propio castillo.

Romànic del Ripollès – Pas a pas