Torre Cavallera

Torre Cavallera està situada al veïnal de Cavallera al cim d’un turó, punt estratègic de la serra del mateix nom, del qual es domina tota la vall del riu Ter fins a Sant Pau de Segúries. És un pas important de persones, mercaderies, exèrcit es pot controlar millor.

Història

Tot i ser a la vall de Camprodon, pertanyia al bisbat d’Urgell, i no al comtat de Cerdanya tal com succeïa amb totes les parròquies del bisbat d’Urgell d’aquesta comarca; com era lògic, depengué del comptat de Besalú. La seva funció era quasi segurament la de defensar l’entrada meridional de Camprodon servint de punt de guaita i de torre de senyals; ajudava aquesta funció al castell de Creixenturri, situat gairebé enfront.

La primera documentació la trobem al monestir de Sant Joan de les Abadesses el 913. A partir de 936-937 comença a documentar-se l’existència d’una fortalesa per donacions o vendes de la fortalesa i terme de cavallera. Però la vinculació al comptat de Besalú es documenta quan l’any 959 el comte Miró de Besalú fa donació al monestir de Sant Joan de la vila de Cavallera.

L’any 1292, durant la guerra amb Jaume II de Mallorca s’ordenà que s’hi instal·lés una guàrdia de 12 homes. La torre era en aquest moment útil estratègicament. A partir de 1370 les noticies del domini del castell s’esvaeixen i només se sap esporadicament que havien passat per la corona. A partir del segle XIV queden abolides les senyories jurisdiccionals.

Amb tot, s’hi poden veure diversos búnquers fets durant la guerra civil.

Castells Catalans

detall-interior-torre-cavallera-tma2013

Interior de Torre Cavallera

Torre Cavallera está situada en vecinal de Cavallera en la cima de una colina, punto estratégico de la sierra del mismo nombre, la cual se domina todo el valle del río Ter hasta Sant Pau de Segúries. Es un paso importante de personas, mercancías, ejército se puede controlar mejor

Historia

A pesar de ser en el Valle de Camprodon, pertenecía al obispado de Urgell, y no en el condado de Cerdanya tal como sucedía con todas las parroquias del obispado de Urgell de esta comarca; como era lógico, dependió del Condado de Besalú. Su función era casi seguramente la de defender la entrada meridional de Camprodon sirviendo de punto de vigilancia y de torre de señales; ayudaba esta función en el castillo de Creixenturri, situado casi enfrente.

La primera documentación la encontramos en el monasterio de Sant Joan de les Abadesses el 913. A partir de 936 a 937 empieza a documentarse la existencia de una fortaleza para donaciones o ventas de la fortaleza y término de caballera. Pero la vinculación al contado de Besalú se documenta cuando el año 959 el conde Miró de Besalú hace donación al monasterio de Sant Joan de la ciudad de Cavallera.

El año 1292, durante la guerra con Jaume II de Mallorca se ordenó que se instalara una guardia de 12 hombres. La torre era en este momento útil estratégicamente. A partir de 1370 las noticias del dominio del castillo desvanecen y sólo se sabe esporádicamente que habían pasado por la corona. A partir del siglo XIV quedan abolidas las señorías jurisdiccionales. Se pueden ver varios bunquers construidos durante la guerra civil de 1936.

Castells Catalans